REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM: WWW.ASPSHOP.PL

Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem internetowym: www.segwaykosiarki.pl (dalej zwany również „Sklepem”) stanowi własność spółki ASP GROUP PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, adres e-mail: [email protected], nr tel.: +48 731 999 403, + 48 730 878 570 .

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady działania Sklepu, w tym zasady oraz tryb składania za pośrednictwem Sklepu Zamówień celem zakupu Towarów od Sprzedającego;
  2. rodzaje i zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczna;
  3. warunki świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego;
  5. zasady odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem.
    
 2. Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
  1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu określający warunki korzystania ze Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego i zasady odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, dostępny na stronie internetowej: www.segwaykosiarki.pl, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
  2.  „Sprzedający” lub „Usługodawca” – ASP GROUP PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, adres e-mail: [email protected], nr tel.: +48 731 999 403, + 48 730 878 570; 
  3. „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności Kupujący;
  4.  „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.);
  5.  „Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną” – usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, wskazane w niniejszym Regulaminie;
  6.  „Kupujący” – Usługobiorca, który zawarł umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedającym;
  7.  „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.segwaykosiarki.pl, umożliwiający Usługobiorcom składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów prezentowanych w tym serwisie;
  8.  „Towary” – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie, mogące by
  9.  przedmiotem składanego przez Usługobiorcę Zamówienia;
  10.  „Formularz Rejestracji” – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający rejestrację Usługobiorcy i utworzenie indywidualnego Konta Usługobiorcy;
  11.  „Konto Usługobiorcy” – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego dostępny w ramach Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez konkretnego Usługobiorcę, zabezpieczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem określonymi przez Usługobiorcę;
  12.  „Formularz Zamówienia” – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia;
  13.  „Zamówienie” – wypełniony i wysłany przez Usługobiorcę do Sprzedającego Formularz Zamówienia;
  14.  „Zamawiający” – Usługobiorca podejmujący działania w celu wypełnienia i wysłania Formularza Zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym;
  15.  „Informacje Handlowe” – przesyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail informacje o aktualnych produktach i promocjach Sprzedającego, wydarzeniach i aktualnościach związanych z działalnością Sprzedającego.
    
 3.  Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet, w formie umów zawieranych na odległość pomiędzy Kupującymi a Sprzedającym.
 4.  Wszelkie informacje prezentowane w Sklepie, w tym w szczególności informacje o Towarach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy – kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 ustawy – kodeks cywilny.
 5.  Ilość dostępnych Towarów jest zmienna i informacja o dostępności Towarów podlega stałej aktualizacji.
 6.  Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi mogą by
 7.  zawarte wyłącznie w języku polskim.
 8.  Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi przeglądanie jego zawartości, utworzenie Konta Usługobiorcy oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie na indywidualne żądanie Usługobiorcy zgłaszane elektronicznie za pośrednictwem urządzenia, którym posługuje się Usługobiorca.
 9.  Sprzedający informuje, że w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego Usługobiorca korzysta przy składaniu Zamówienia, mogą pojawiać się pewne wizualne różnice w wyglądzie Towarów oferowanych w Sklepie (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.). Zapis ma charakter informacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego za ewentualną niezgodność dostarczonego Towaru z Towarem prezentowanym w Sklepie.
 10.  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Towaru wolnego od wad.
 11.  W ramach Sklepu mogą być również prezentowane informacje o towarach, które nie mogą zostać zakupione za pośrednictwem Sklepu (w szczególności w formie konfiguratorów towarów, informacji o specyfikacji towaru, dostępnych wariantach towaru, dostępności towaru, czasie oczekiwania na towar czy cenie towaru) i wymagają zawarcia umowy sprzedaży w lokalu Sprzedającego. W takim przypadku informacje o towarze zawierają wyraźne wskazanie, że towar ten nie jest dostępny w ramach sprzedaży internetowej. Informacje o takim towarze nie stanowią oferty zawarcia umowy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do sprzedaży towarów, o których mowa w niniejszym ustępie.
§2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną):
  1.  usługi o charakterze informacyjnym, w ramach których Usługodawca zamieszcza w Sklepie informacje, w sposób umożliwiający ich przesłanie i wyświetlenie na odpowiednim urządzeniu Usługobiorcy, poprzez przekaz powyższych danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy;
  2.  usługi polegające na możliwości utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta Usługobiorcy oraz korzystania z Konta Usługobiorcy, w tym w szczególności poprzez składanie Zamówień;
  3.  usługi polegające na możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu bez utworzenia Konta Usługobiorcy;
  4.  usługi polegające na możliwości wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i/lub wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Informacji Handlowych oraz przesyłaniu Usługobiorcy Informacji Handlowych;
  5.  usługi polegające na możliwości wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
    
 2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1.  posiadające zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, OS, Android, Linux,
  2.  umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  3.  wyposażone w dostęp do sieci Internet,
  4.  posiadające zainstalowaną jedną z następujących aplikacji do przeglądania stron internetowych: Chrome – wersja najnowsza stabilna, Firefox – wersja ostatnia stabilna, Safari – wersja najnowsza stabilna, Microsoft Edge – wersja najnowsza stabilna.
    
 3.  Usługobiorcy nie wolno dostarcza  za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę:
  1.  możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów;
  2.  możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. w drodze ataków DoS lub DDoS na witrynę Usługodawcy, w ramach której funkcjonuje Sklep), jak i do systemu Usługobiorcy;
  3.  możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Usługodawcy i/lub Usługobiorcy celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości;
  4.  możliwość przesyłania przez osoby trzecie fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Usługodawcę w celu pozyskania informacji poufnych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Usługobiorca powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość oraz mieć na względzie, że Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorców z prośbą o przesłanie hasła do Konta Usługobiorcy (hasło do Konta Usługobiorcy podawane jest przez Usługobiorcę tylko przy procesie tworzenia Konta Usługobiorcy oraz logowania do Konta Usługobiorcy).
    
 5.  Usługodawca informuje, że stale stosuje niezbędne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia przez Usługodawcę wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które eliminowałyby te ryzyka całkowicie.
 6.  W trakcie korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na dysku lokalnym Usługobiorcy zapisywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka” – pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, przechowujące informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej Usługodawcy), w celu umożliwienia prawidłowego działania strony internetowej Usługodawcy, na której znajduje się Sklep. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest należyte skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu.
 7.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie, przy czym w żaden sposób nie wpływa to na fakt zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży Towarów zawartych przed zakończeniem świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. O planowanym zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Usługobiorców posiadających Konto Usługobiorcy również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Od chwili zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dostęp do Kont Usługobiorców za pośrednictwem Sklepu nie będzie możliwy.
 8.  Zawarcie umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z jednej z usług wymienionych w niniejszym paragrafie. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dochodzi z chwilą zaprzestania świadczenia tych usług przez Usługodawcę zgodnie z ust. 7 powyżej lub z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną przez Usługobiorcę, tj. m.in. odpowiednio z chwilą rezygnacji z tej usługi zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu, a w przypadku usługi polegającej na możliwości korzystania z Konta Usługobiorcy, również z chwilą usunięcia Konta Usługobiorcy.
§3 REJESTRACJA USŁUGOBIORCY
 1.  Rejestracja Usługobiorcy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie.
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania przez Usługobiorcę co najmniej następujących danych:
  1.  imienia i nazwiska Usługobiorcy będącego Konsumentem bądź imienia i nazwiska wraz z firmą albo nazwę (firmę) wraz z imieniem i nazwiskiem reprezentanta oraz numer NIP Usługobiorcy niebędącego Konsumentem;
  2.  adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwy będzie bezpośredni kontakt z Usługobiorcą;
  3.  określonego przez Usługobiorcę loginu;
  4.  hasła ustalonego przez Usługobiorcę – hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną małą i jedną dużą literę oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny.
    
 3.  Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania danych umożliwiających korzystanie z Konta Usługobiorcy, tj. loginu oraz hasła jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do reprezentowania Usługobiorcy przy korzystaniu z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności nie jest umocowana do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym.
 4.  Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu i utworzenia Konta Usługobiorcy jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich treści w całości. Oświadczenia te składane są przez Usługobiorcę wraz z wysłaniem Formularza Rejestracyjnego poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracyjnym właściwych pól (tzw. checkbox) obejmujących treść tych oświadczeń. Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do utworzenia Konta Usługobiorcy. Postanowienie to dotyczy także Kupujących składających Zamówienia bez rejestracji i logowania do Konta Usługobiorcy, którzy składają powyższe oświadczenia w Formularzu Zamówienia.
 5. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu w następujących przypadkach:
  1.  wniosku Usługobiorcy o usunięcie Konta Usługobiorcy;
  2.  naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia § 3 ust. 3 powyżej;
  3.  podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym;
  4.  utworzenia fikcyjnego Konta Usługobiorcy, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Usługobiorcą;
  5.  cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na treść Regulaminu lub niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmienioną treść Regulaminu;
  6.  naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu;
  7.  zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu;
  8.  niekorzystania przez Usługobiorcę z Konta Usługobiorcy (tj. w przypadku braku zalogowania się Usługobiorcy) przez okres co najmniej 12 miesięcy.
    
 6.  Usługobiorca może skorygować ewentualne błędy we wprowadzanych przez siebie danych wysyłając Usługodawcy wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres: [email protected]
§4 REZYGNACJA Z USŁUGI
 1.  Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym z posiadania Konta Usługobiorcy. Rezygnacja z posiadania Konta Usługobiorcy możliwa jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Sklepu w ramach posiadanego Konta Usługobiorcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek której dostęp do Konta Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu nie będzie możliwy.
 2.  Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na wykonanie i warunki uprzednio zawartych umów sprzedaży Towarów.
§5 ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY
 1.  Zamówienia realizowane są, tj. mogą być wysyłane do miejsc znajdujących się, na terenie Polski oraz na pozostałym terenie Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Zamówienia mogą by
  1.  składane również bez rejestracji i logowania do Konta Usługobiorcy. Wypełnienie Formularza Zamówienia, oprócz danych wskazanych w § 3 ust. 2 lit. a – b Regulaminu wymaga dodatkowo podania przez Zamawiającego następujących danych:
  2.  adresu zameldowania na pobyt stały, a w przypadku zamawiającego niebędącego Konsumentem adresu siedziby albo adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
  3.  adresu do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres wskazany w lit. a powyżej;
  4.  numeru telefonu kontaktowego który może zostać udostępniony podmiotowi świadczącemu usługę transportu Towaru do Kupującego lub pod którym Sprzedający będzie mógł poinformować Kupującego o tym, że Towar oczekuje na odbiór w lokalu Sprzedającego (w przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego Towaru w lokalu Sprzedającego).
    
 3.  Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, posiadające zdolność do czynności prawnych, w imieniu których działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4.  Po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia zawierające oznaczenie kupowanych Towarów oraz całkowitą kwotę do zapłaty, do uiszczenia której zobowiązany będzie Zamawiający, na którą składają się ceny Towarów wraz z należnymi podatkami oraz ewentualne koszty wysyłki Towarów.
 5. Wypełniając Formularz Zamówienia Zamawiający wybiera jeden z następujących sposobów wydania Towaru:
  1.  wysyłka na adres wskazany przez Zamawiającego – ogólna informacja o aktualnie dostępnych sposobach wysyłki znajduje się na stronach Sklepu. W przypadku, gdy poszczególny Towar nie może być wysłany w określony sposób (np. z uwagi na wymiary lub wagę Towaru), na stronie Towaru znajdują się dodatkowe informacje o ewentualnych ograniczeniach w zakresie dostępnych sposobów wysyłki takiego Towaru;
  2.  odbiór osobisty Towaru w lokalu Sprzedającego pod adresem: Dąbrowa Górnicza, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B.
    
 6.  Zamówienie składane przez Zamawiającego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru skierowaną do Sprzedającego. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym, na warunkach wskazanych w treści Zamówienia oraz niniejszym Regulaminie, dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z ust. 7 poniżej.
 7.  Przyjęcie lub odmowa przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego następuje za pośrednictwem wiadomości wysyłanej przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku przyjęcia Zamówienia wiadomość ta stanowić będzie jednocześnie podsumowanie Zamówienia zawierające m.in. informacje o przedmiocie sprzedaży (Towarze), jego cenie, sposobie, terminie i kosztach dostawy Towaru, a także terminie zapłaty i formie płatności należności za Towar.
 8.  W przypadku posiadania przez Kupującego Konta Usługobiorcy treść Zamówienia utrwalana jest w ramach historii Konta Usługobiorcy. Sprzedający zapewnia możliwość utrwalenia (zapisania) treści Regulaminu oraz Zamówienia na urządzeniu odbiorczym Usługobiorcy.
§6 WARUNKI PŁATNOŚCI I TERMINY REALIZACJI
 1. Ceny Towarów w Sklepie:
  1. podawane są w polskich złotych (PLN);
  2. podawane są w kwotach brutto (zawierających podatek VAT) oraz dodatkowo w kwotach netto (nie obejmujących podatku VAT);
  3. są wiążące do czasu ich zmiany (ewentualna zmiana nie ma zastosowania względem umów zawartych przed jej dokonaniem);
  4. nie obejmują ewentualnych kosztów wysyłki Towarów, które są podawane oddzielnie.
    
 2.  Ewentualne koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, chyba że Kupujący i Sprzedający zgodnie postanowią inaczej, przy czym takie uzgodnienie wymaga zachowania formy pisemnej albo dokumentowej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.
 3.  Koszty wysyłki zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego sposobu ich wysyłki, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów, a w przypadku jednoczesnego zamówienia więcej niż jednego Towaru, łączny koszt wysyłki tych Towarów uzależniony jest również od tego czy wszystkie Towary mogą zostać wysłane w ramach jednej przesyłki, czy też z uwagi na wagi, wymiary lub różne statusy dostępności (terminy realizacji) poszczególnych Towarów konieczne jest ich wysłanie w ramach kilku przesyłek.
 4. Kupującemu przysługuje prawo wyboru jednej z następujących form płatności za zamówiony Towar:
  1.  płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego – płatności przelewem należy dokonać w terminie 5 dni od zawarcia umowy;
  2.  płatność przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem) – płatności należy dokonać bezpośrednio przed odbiorem Towaru;
  3.  zapłata za pośrednictwem płatności internetowej dokonywana bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia – płatności należy dokonać bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia.
    
 5. Termin realizacji dla każdego z Towarów podawany jest osobno dla każdego z Towarów w ramach informacji o Towarze dostępnych na stronach Sklepu. Termin realizacji to maksymalny termin, w którym Sprzedający wyda Towar Kupującemu, tj. odpowiednio:
  1.  w przypadku wybrania przez Kupującego będącego Konsumentem wysyłki na adres wskazany przez Kupującego – termin, w którym przewoźnik dostarczy Towar na adres Kupującego w celu jego przyjęcia przez Kupującego;
  2.  w przypadku wybrania przez Kupującego niebędącego Konsumentem dostawy na adres wskazany przez Kupującego – termin, w którym Sprzedający powierzy Towar przewoźnikowi w celu dostarczenia go Kupującemu;
  3.  w przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego Towaru w lokalu Sprzedającego – termin, w którym Towar będzie oczekiwał w lokalu Sprzedającego na odbiór przez Kupującego. Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i/lub telefonicznie o tym, że Towar oczekuje na odbiór w lokalu Sprzedającego.
    
 6. Termin realizacji dla każdego z Towarów liczony jest:
  1.  od chwili zawarcia umowy – w przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności wskazanej w ust. 4 lit. b powyżej, tj. płatności przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem); 
  2.  od chwili dokonania przez Kupującego płatności całości należności za Towar albo płatności całości kwoty zadatku, jeżeli Zamówienie obejmuje Towar, o którym mowa w ust. 9 poniżej – w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z form płatności wskazanych w ust. 4 lit. a lub c powyżej, tj. płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego albo zapłaty za pośrednictwem płatności internetowej, dokonywanej bezpośrednio po wypełnieniu Formularza Zamówienia.
    
 7.  W przypadku Zamówienia, dla którego Kupujący wybrał sposób wydania Towarów poprzez wysyłkę na adres wskazany przez Kupującego, a Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Towar i terminy realizacji dla tych Towarów są różne, wówczas Sprzedający wyśle każdy z Towarów w osobnych przesyłkach, tak aby każdy z Towarów został wydany we właściwym terminie realizacji, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże w treści Zamówienia, że oczekuje wysyłki wszystkich Towarów w jednej przesyłce i jednocześnie wagi i wymiary wszystkich Towarów umożliwiają wysłanie ich w jednej przesyłce. W takim przypadku termin realizacji dla wszystkich Towarów objętych takim Zamówieniem stanowi termin realizacji właściwy dla tego z Towarów, który posiada najdłuższy termin realizacji, a Sprzedający dokona wysyłki po skompletowaniu wszystkich zamówionych Towarów.
 8.  W przypadku umowy zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem wydanie Towaru następuje z chwilą jego powierzenia przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru Kupującemu. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru zaistniałych w trakcie wysyłki Towaru, jak również za ewentualne opóźnienie przewoźnika w dostawie Towaru.
 9.  W przypadku niektórych Towarów Sprzedający wymaga zapłaty przez Kupującego zadatku w rozumieniu przepisów art. 394 ustawy – Kodeks cywilny. W takim przypadku informacje o Towarze zamieszczone w Sklepie zawierają wyraźne wskazanie, że Sprzedający wymaga zapłaty przez Kupującego zadatku wraz z informacją o wysokości kwoty zadatku i terminie jego płatności oraz informacją o wysokości, terminach i dostępnych formach płatności pozostałej części należności za Towar.
 10. Poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w następujących przypadkach:
  1.  w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, nie dokonał zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4 lit. a powyżej – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu terminu płatności wskazanego w ust. 4 lit. a powyżej;
  2.  w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przy odbiorze osobistym lub przy odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem), odmówił odebrania Towaru i/lub odmówił dokonania płatności albo Towar nie mógł zostać wydany Kupującemu z przyczyn, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności;
  3.  w przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności stanowiącą zapłatę za pośrednictwem płatności internetowej dokonywanej bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia, a zapłata należności za zamówiony Towar nie nastąpiła w ciągu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu wskazanego wyżej terminu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia.
    
 11.  W przypadku umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary, co do których Sprzedający wymaga zapłaty przez Kupującego zadatku, o których mowa w ust. 9 powyżej, postanowienia ust. 10 powyżej nie mają zastosowania. Do takich umów sprzedaży zastosowanie mają przepisy art. 394 § 1 – 3 ustawy – Kodeks cywilny.
§7 ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY
 1.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 – 6 poniżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287), Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz doręczanego Kupującemu wraz z niniejszym Regulaminem w wiadomości e-mail stanowiącej przyjęcie Zamówienia.
 2.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem przez Kupującego nie jest obowiązkowe.
 3.  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odesłania Sprzedającemu Towaru na koszt Sprzedającego, Sprzedający zażąda od Kupującego zwrotu kwoty poniesionej opłaty.
 4.  Zwrotów towarów należy dokonywać na adres: Dąbrowa Górnicza, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B.
 5.  Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (Konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6.  Towary, o których mowa w ust. 5 powyżej, będą oznaczone na stronie Sklepu poprzez wskazanie w informacjach o każdym takim Towarze, że w przypadku jego zakupu przez Kupującego będącego Konsumentem, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży takiego Towaru.
§8 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU
 1.  Część Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu objęta jest gwarancją udzielaną przez podmioty trzecie (np. producentów, dystrybutorów). W odniesieniu do każdego z Towarów informacje o Towarze zamieszczone w Sklepie zawierają wyraźne wskazanie czy są one objęte taką gwarancją wraz z informacją o podmiocie, który udziela gwarancji oraz warunkach takiej gwarancji.
 2.  Niezależnie od ewentualnych gwarancji udzielonych przez podmioty trzecie, o których mowa w ust. 1 powyżej, wszystkie Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu przez Kupujących niebędących Konsumentami objęte są 6 miesięcznym okresem gwarancji jakości udzielanej przez Sprzedającego (Gwaranta – ASP GROUP PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji biegnie od chwili wydania Towaru Kupującemu. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, jest zgłoszenie Sprzedającemu ujawnionej wady Towaru w okresie trwania gwarancji.
 3.  W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad. Sprzedający wykona swoje obowiązki, o których mowa w niniejszym ustępie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego Towaru przez Kupującego.
 4.  W celu skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego (Gwaranta) dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu na adres Sprzedającego tj.: ASP GROUP PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B. W przypadku gdy Kupujący zażąda od Sprzedającego (Gwaranta) odesłania reklamowanego Towaru na wskazany przez siebie adres, wysyłka taka następuje na koszt Kupującego.
 5.  Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. W szczególności udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towarów oraz awarii będących następstwem niewłaściwego użytkowania Towarów, w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających między innymi z dostarczonej przez Sprzedającego dokumentacji. Gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku siły wyższej oraz awarii powstałych na skutek działania osób trzecich.
 6.  Zapisy Regulaminu dotyczące gwarancji jakości Towarów wraz z dowodem zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7.  W oparciu o przepis art. 558 § 1 ustawy – Kodeks cywilny, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona względem Kupującego niebędącego Konsumentem.
 8.  Względem Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
§9 REKLAMACJE
 1.  Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
 2. Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Kupujących i Usługobiorców w szczególności w jeden z następujących sposobów:
  1.  korespondencyjnie pod adresem: ASP GROUP PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B;
  2.  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: [email protected].
    
 3.  Sprzedający rozstrzyga reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i w tym samym terminie informuje Kupującego lub Usługobiorcę o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 poniżej.
 4.  W razie zgłoszenia przez Kupującego będącego Konsumentem roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanego Towaru, w szczególności jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni.
 5.  Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym.
 6.  Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: [email protected]. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

§10 INFORMACJA HANDLOWA
 1.  Informację Handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracji Konta Usługobiorcy, na Formularzu Zamówienia lub na odrębnym formularzu elektronicznym, właściwego pola obejmującego dobrowolną zgodę na otrzymywanie takiej informacji.
 2.  Sprzedający gromadzi i przechowuje przesłane przez Usługobiorców zgody na otrzymywanie Informacji Handlowej drogą elektroniczną.
§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1.     Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Kupujących jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO.
 2.     Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sprzedającego danych osobowych Usługobiorców i Kupujących, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  1.  wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących, jak również zmiana okoliczności faktycznych, mające znaczenie dla treści Regulaminu,
  2.  dostosowanie do ewentualnych zmian technicznych Sklepu,
  3.  zmiany w ofercie Sprzedającego skutkujące koniecznością dokonania zmian w Regulaminie.
    
 2. W przypadku zmian w Regulaminie Sprzedający powiadamia wszystkich swoich Usługobiorców, którzy utworzyli wcześniej Konto Usługobiorcy, o treści zmian w następujący sposób:
  1.  stosownym komunikatem zamieszczonym w interfejsie Konta Usługobiorcy przy najbliższym logowaniu Usługobiorcy, a także
  2.  w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podanej przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta Usługobiorcy.
 3.  Usługobiorcy, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu dalszej możliwości korzystania z Konta Usługobiorcy muszą wyrazić zgodę na zmiany Regulaminu najpóźniej w chwili pierwszego logowania do Konta Usługobiorcy po dokonaniu zmian Regulaminu.
 4.  Zmiana Regulaminu w myśl ust. 1 i 2 w żaden sposób nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży Towarów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 5.  Część treści zawartych na stronach Sklepu podlega ochronie m.in. jako utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, w szczególności dotyczy to zdjęć Towarów oraz znaków firmowych producentów, przez co kopiowanie i rozpowszechnianie takich treści, jak również używania ich do celów handlowych, bez zgody uprawnionych podmiotów, może być zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6.  Sprzedający oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).
 7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.